Kindle Hydyr Derýaýew · Kindle Ykbal ePUB Ñ · s mebel.pro

Kindle Hydyr Derýaýew · Kindle Ykbal ePUB Ñ · s mebel.pro

[Epub] ❧ Ykbal (1-nji tom) By Hydyr Derýaýew – S-mebel.pro “Bagtly durmuşy gözel görnüşi umyt edip alys ýollara ugran Murgap özüniň gözbaşyndan birnäçe ýüz kilometr uzaklyga çekilenden soňra bir belentlik meýdana duş gelýär Ol özüniň“Bagtly durmuşy gözel görnüşi umyt edip alys ýollara ugran Murgap özüniň gözbaşyndan birnäçe ýüz kilometr uzaklyga çekilenden soňra bir belentlik meýdana duş gelýär Ol özüniň güýç kuwwatyna buýsanýan mele suwy bilen bu ýerde hem bökdenmän uçurymly gaýalary ýaryp ýene demirgazyk tarapa ýönelýärYnha şu berk gaýaly uçurymly.

ykbal ebok 1 nji pdf Ykbal eBookýeriň ýele ýanyndan birnäçe ýyllar mundan ozal bir köpri salnypdyr Dört tarapdan gelýän ýol bolsa şol köpriniň üstünde birigip ýene her haýsy öz ugruna nämälim uzak ýerlere ýylan ýaly egrem bugram bolup suwlup gidýärdi Bu ýollaryň birisi gözýetimden obanyň ýeňsesini syryp geçýän gyrasy hellewläp duran beýik beýik daragtly no.


ýeriň ýele ýanyndan birnäçe ýyllar mundan ozal bir köpri salnypdyr Dört tarapdan gelýän ýol bolsa şol köpriniň üstünde birigip ýene her haýsy öz ugruna nämälim uzak ýerlere ýylan ýaly egrem bugram bolup suwlup gidýärdi Bu ýollaryň birisi gözýetimden obanyň ýeňsesini syryp geçýän gyrasy hellewläp duran beýik beýik daragtly no.

Kindle Hydyr Derýaýew · Kindle Ykbal ePUB Ñ · s mebel.pro

Kindle Hydyr Derýaýew · Kindle Ykbal ePUB Ñ · s mebel.pro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *